Mazii
4.9.01 + Mod: Mở khóa Premium
Lexilize Flashcards
3.9.9 + Mod: Mở Khóa Premium
Kanji Study
4.7.4 + Mod: Đã gở bỏ (Yêu cầu từ Nhà Phát Triển)