PicHero
1.6.0.4 • Mở Khóa Pro
IllisiumArt
1.2.3 • Mở Khóa Premium
GifGuru
1.4.0 • Mở Khóa VIP
Touch Recorder
1.4 • Mở Khóa Pro
Thumbnail Maker
2.2 • Mở Khóa Premium
Fx Master
2.3 • Mở khóa Premium
Kanji Study
4.7.4 • Đã gở bỏ (Yêu cầu từ Nhà Phát Triển)