Wonder Video
3.4.0 • Mở Khóa Premium
OviCut
2.2.0 • Mở Khóa Pro
Pretty UP
4.8.1 • Mở Khóa Premium
Tempo
4.1.0 • Mở Khóa PRO
VivaVideo
9.5.7 • Mở Khóa Premium/VIP
Bilibili
2.7.0 • Mở khóa Premium
PowerDirector
10.4.1 • Mở khóa PREMIUM
Super Screen Recorder
4.8.6 • Mở khóa Pro
InShot
1.854.1373 • Mở Khóa Pro, Không Hình Mờ
Funimate
12.9 • Mở Khóa PRO